بویلرهای نیروگاه‌های بخار

شرکت مهندسی و ساخت بويلر و تجهیزات مپنا به عنوان اولین و تنها شرکت ايراني در زمینه طراحي و ساخت بويلرهاي نیروگاهی از نوع دوپاس (Two Pass )و گردش طبیعي (Natural Circulation ) در شرايط زير فشار بحراني آب  (Sub Critical)با ظرفیت تا 1100 ton/hr جهت اتصال به توربین‌هاي بخار با ظرفیت تا 350 مگاوات فعالیت مي‌کند.

مهمترين پارامترهاي طراحي اين بويلرها به شرح زير است:
فشار بخار heater Super  174 bar 
دماي بخار heater Super  540 C
ظرفیت بخار heater Super 500 ton/hr
فشار بخار Re-heater 38 bar
دماي بخار Re-heater 540 C
ظرفیت بخار Re-heater تا 880 ton/hr

 

به منظور رعايت نكات زيست محیطی، شرکت توانايی استفاده از سیستم Flue Gas Desulfurization به منظور کاهش آلاينده‌های گوگردي اين نوع بويلرها را داراست.