ساختار سازمانی

 

فردین شهریاری

فردین شهریاری

سمت: مدیرعامل

 

مدیریت عامل

 

حسین آذری

حسین آذری

سمت:معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

 

معاونت برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

 

مهرداد مولودی

مهرداد مولودی

سمت: معاون طراحی

 

معاونت طراحی

 

اسمعیل بینائی باش

اسمعیل بینائی باش

سمت: معاون اجرایی پروژه‌ها‌

 

معاونت اجرایی پروژه ها

 

پیام شیخ الاسلام زاده

پیام شیخ الاسلام

سمت: معاون تولید

 

معاونت تولید

 

محمد دیسفانی

محمد دیسفانی

سمت: معاون فروش و توسعه کسب و کار

 
معاونت فروش و توسعه کسب و کار
 
محسن صادقی

محسن صادقی

سمت: معاون تامین

 
معاونت تامین

 

سعید طباطبایی

سعید طباطبایی

سمت: معاون پروژه های آب

 

معاونت پروژه های آب
 
معاونت سرمایه های انسانی و پشتیبانی

 

فتح اله سهرابی

فتح‌اله سهرابی

سمت: معاون مالی و اقتصادی

 

معاونت مالی و اقتصادی

 

مهدی مسلمان‌زاده

مهدی مسلمان‌زاده

سمت: سرپرست مدیریت امور کیفیت محصول

 

مدیریت امور کیفیت محصول

 

حسین بهادری

حسین بهادری

سمت: معاون پژوهش و فناوری

 
معاون پژوهش و فناوری

 

مهدی خاکپور

مهدی خاکپور

سمت: سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

 

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی