مسئولیت‌های اجتماعی

نگاه جامع به کلیه ذینفعان

شرکت همواره سعی می کند نگاه جامع خود را به نیازمندی های کلیه ذینفعان حفظ و تقویت نماید. در این راستا سازمان کلیه این ذینفعان را شناسایی و با بررسی نیازمندی های آنان تلاش دارد تا فعالیت های خود را به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی کند تا تعادل میان آنان را برقرار نماید. سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان از جمله ذینفعان سازمان هستند. شرکت تلاش دارد در جهت برنامه های تدوین شده خود در زمینه مسئولیت اجتماعی، علاوه بر سایر ذینفعان نیازهای جامعه را بیش از پیش مورد بررسی قرار داده و در جهت برآورده نمودن این نیازها بکوشد. سازمان مسئول به جامعه خود به عنوان اجتماعی می نگرد که از منابع طبیعی آنها از جمله زمین، آب و هوای پاک استفاده می نماید تا بتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد . به همین جهت خود را در قبال جامعه مسئول می داند و سعی می نماید نیازهای آنان را به خصوص در سطح محلی شناسایی و رفع نماید. همچنین سعی می نماید تا درصدی از امکانات خود را به طور خاص به جامعه تخصیص دهد. بهبود رفاه جامعه هدفی متعالی است که بسیاری از سازمان های برتر در سطح جهان به آن اندیشیده و در جهت آن حرکت نموده اند. شرکت مپنا بویلر نیز در همین جهت انتظار دارد کلیه کارکنان، سازمان را در جهت برآورده سازی این نیازها یاری نمایند. همچنین شرکت جهت بهبود عملکرد و اطلاع رسانی در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدام به انتشار منظم گزارش مسئولیت اجتماعی خود به طور عمومی می نماید.

فعالیت های کمیته مپنا اکو