فرصت های همکاری

فرصت های کاری

مدیریت منابع انسانی شرکت، به عنوان پشتیبان استراتژیک کسب و کار در توسعه قابلیت های سازمان (رهبری ، سازماندهی، شایستگی ها و فرهنگ ) مشارکت داشته و بر اساس اصول کلی ذیل تلاش می نماید تا فرایندها و سیستم های منابع انسانی را تدوین نموده و بطور مستمر مورد ارزیابی و بهبود قرار دهد.

  • طراحی فرایندهای منابع انسانی با توجه به ارزش های سازمانی
  • لحاظ کردن اصول مندرج در سند جامع اخلاقی گروه مپنا بویژه خط مشی اخلاقی گروه مپنا در قبال کارکنان، در کلیه تصمیم گیری ها
  • همسویی و یکپارچگی با سایر سیستم ها و فرایندهای سازمانی
  • توجه به اشتراک دانش و تجربه با هدف یادگیری سازمانی، الگو برداری و توسعه کارکنان با رویکردهای نوین

ما معتقدیم اصلی ترین سرمایه های سازمان، کارکنان آن هستند و کارکنان متخصص و حرفه ای نقش کلیدی در توسعه و رشد و شکوفایی سازمان دارند از این رو همواره سعی در توسعه و نگهداشت کارکنان خود داشته و همواره به داشتن کارکنان متخصص و متعهد خود می بالیم .