گزارش CSR

تدوین و انتشار گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی از رویکردهایی است که جهت ایجاد شفافیت سازمانی در قبال ذینفعان در جنبه‌های سه گانه پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و بر اساس استاندارد بین‌المللی GRI انجام می‌شود. این گزارش در شرکت مپنا بویلر برای دوره‌های سه ساله تدوین و بر روی این صفحه به طور عمومی منتشر می‌گردد.

گزارش 1400

گزارش پایداری سال 1400 به نام : «پایداری در بحران  360 درجه » دومین گزارش شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در حوزه مسئولیت اجتماعی است که بر اساس استاندارد GRI 2020 و در سطح الزامات جامع تدوین شده است.

گزارش 1397

گزارش پایداری سال 1397 به نام: «ارزش آفرینی برای همگان رویکردی »اولین گزارش شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در حوزه مسئولیت اجتماعی است که بر اساس استاندارد GRI 2016 و در سطح الزامات جامع تدوین شده است.

گزارش پایداری سال 1400