پروژه ها

  
نیروگاه سیکل ترکیبی جندر سوریه
 • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
 • کارفرما: سازمان برق سوریهPEEGT
 • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
 • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
 • تاریخ خاتمه : 1391
 • مشخصات محصول : طراحي، تامين و ساخت 2 واحد بويلر بازیافت حرارتی
  • وزن تجهيزات ساختنی : 3857 تن
  • ظرفيت هر بویلر : 213 t/h (HP Steam)
   32/4 t/h (LP Steam)
تصاویر بیشتر