پروژه ها

  
نام پروژه نوع محصولات حوزه فعالیت وضعیت زمانی جزئیات پروژه
نیروگاه تولید همزمان برق و آب قشم بسته های آب حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
آب و برق قشم بسته های آب حوزه نیروگاهی خاتمه یافته
پکیجهای تصفیه شرکت به آب زیست بسته های آب حوزه آب خاتمه یافته
سیستم آب WTP پروژه غرب کارون بسته های آب حوزه آب در حال اجرا
آب شیرین کن SWRO بوشهر بسته های آب حوزه آب در حال اجرا